Regulamin Palma Wielkanocna 2023

 

   Regulamin

Konkurs  Palm Wielkanocnych

w Centrum Kultury i Promocji

w Kocmyrzowie- Luborzycy.

 

 

Organizator: Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie –Luborzycy

 

 1. Cele konkursu
 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Przekaz wartości i tradycji ludowej
 • Integracja społeczności lokalnej
 • Promocja dorobku kulturowego

 

 1. Zadanie konkursowe

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział zarówno dzieci jak i dorośli z gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

Polecana technika wykonania: materiały naturalne, ekologiczne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.

 1. Warunki konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.) i nieformalne (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki kultury) mieszczące się na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Palma może być wykonana przez 1 lub kilka osób.

Palma powinna mieć 150 cm wysokości i musi być dostarczona do organizatora do dnia 31 marca 2023 roku do godziny 19:00.

Konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach:

I kategoria: instytucje i szkoły

II kategoria: palmy rodzinne

 1. Warunki udziału:
 • Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
 • Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym wyżej terminie.

 

 1. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
 • Imię i nazwisko twórców palmy;
 • Nazwę placówki, adres, klasa;
 • Pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas  Konkursu  Palm Wielkanocnych w dniu 1 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00 w CKiP w Baranówce, przy ul. Chlebowej 2.

 

 1. Ocena prac:
 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych;
 • Prace, które wytypują jurorzy zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce).

 

 1. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • Zgodność z regulaminem konkursu,
 • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
 • Wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • Estetykę wykonania pracy.

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu
 2. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci lub podopiecznych jest Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy z siedzibą w Baranówce (dalej CKiP), ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CKiP możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@ckip.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu “Na Palmę Wielkanocną” przez:
 • identyfikację prac konkursowych za pomocą metryczki (imiona i nazwiska twórców palmy, nazwę placówki, adres, klasa, pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła).
 • ekspozycja prac wraz z metryczkami, na stronie internetowej CKiP oraz na fanpage’u CKiP (platforma Facebook), zakres i sposób przetwarzania danych dokładnie opisujemy w Polityce Prywatności, zawsze dostępnej pod adresem: https://ckip.pl/polityka-prywatnosci-1.html.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. c jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku osób niepełnoletnich jest to zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Aktywny udział w konkursie (przekazanie prac do oceny) traktowany będzie jako wyraźna, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące przy organizacji konkursu oraz wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA).
 5. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące uprawnienia, które może zrealizować względem CKiP:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Kontakt:

Centrum Kultury i Promocji

w Kocmyrzowie-Luborzycy

Chlebowa 2

32-010 Baranówka tel: 12 387 18 11   www.ckip.pl

 

karta-zgloszeniowa-palmy2023

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy