DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa

 Oświadczenie:

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: grudzień 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny numer  12 387 18 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 Budynek, w którym prowadzi działalność Centrum Kultury i Promocji

w Kocmyrzowie – Luborzycy znajduje się w miejscowości Baranówka pod numerem 6, gmina Kocmyrzów – Luborzyca.

W budynku oprócz pomieszczeń CKiP znajduje się też Gminna Biblioteka Publiczna, świetlica wiejska oraz pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu. Wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich ( pochylnia i barierki ).

Z drugiej strony budynku znajduje się wyjście oraz schody ewakuacyjne składające się z 21 stopni o szerokości 120 cm.

Po wejściu do budynku wejściem głównym – do biur, pracowni, szatni, toalet, reżyserki i sali widowiskowej trzeba pokonać klatkę schodową składającą się

z 21 stopni o szerokości 144 cm.

W budynku nie ma windy.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są jedynie pomieszczenia znajdujące się na parterze.

Na I piętrze budynku znajduje się siedziba  Centrum Kultury i Promocji

w Kocmyrzowie – Luborzycy składająca się z 13 pomieszczeń :

 • gabinet dyrektora
 • szatnia
 • pomieszczenie socjalne
 • księgowość, kasa
 • pokój instruktorów
 • reżyserka
 • pomieszczenie gospodarcze
 • sala widowiskowa
 • pracownia artystyczna
 • garderoba
 • korytarz
 • toaleta damska
 • toaleta męska

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braila, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

CKiP nie posiada pracownika – tłumacza języka migowego.

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy umożliwia wstęp do budynku osobie z psem przewodnikiem.

 

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy