Regulamin zajęć

                                                                                                                           Załącznik nr 1

 do Zarządzenia nr 9/2022

 z dnia 1 września 2022 roku

Dyrektora Centrum Kultury i Promocji

w Kocmyrzowie – Luborzycy

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy

 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez w Centrum Kultury i

Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy jest:

 1. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
 2. dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia lub biurze w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa załącznik do regulaminu uczestnictwa w zajęciach), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 3. w przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem w

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy do końca dnia

danego miesiąca.

 1. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.
 2. W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 1. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
 2. W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Opłaty powinny być wnoszone do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
 4. Opłat można dokonywać przelewem na konto w BSR O/Luborzyca numer: 64 8589 0006 0160 0000 1225 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
 5. Miesięczna opłata za zajęcia ustalana zostaje z dołu na dany miesiąc na podstawie ilości i częstotliwości zajęć. Absencja uczestnika zajęć ma wpływ na wysokość opłat za korzystanie z zajęć.
 6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych w Centrum Kultury i

 

Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora  Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.

 1. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
 2. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
 3. Wysokość opłaty za zajęcia regulowane przez cennik zajęć podlegają rabatowi 50% kwoty miesięcznej za każde dziecko uczęszczające na zajęcia z rodzin wielodzietnych.

W indywidualnych przypadkach (np. matki samotnie wychowujące dzieci lub osoby wykluczone zawodowo) jest   możliwość zwolnienia z opłat za udział dziecka w   poszczególnych zajęciach.

 1. W Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie wynajmu sali z Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.

 

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy miejscu i w ustalonych godzinach.
 2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafika zajęć obowiązującego w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
 4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz otrzymuje deklarację uczestnictwa na zajęciach.
 3. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
 4. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
 5. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
 6. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
 7. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.

 

 1. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 2. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
 3. Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 5. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy
 6. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia Sali czy pracowni, w której odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy
 7. Zabrania się przebywania na terenie w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
 8. Na terenie Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 9. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy/

 

 1. UCZESTNICY MAŁOLETNI
  1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
  2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
  3. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.
  4. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający niniejszego regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice i szkoła.
  5. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.
  6. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest o dokonaniu płatności w określonym terminie.
  7. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.

 

 1. Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.
 2. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy poza budynkiem:
 3. w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, boisko… ), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna,
 4. zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy