Regulamin zajęć

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy jest:
a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b. dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia lub biurze w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy na stosownym formularzu zgłoszeniowym, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. w przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy do końca dnia danego miesiąca.
2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.
3. W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik zajęć.
2. Opłaty powinny być wnoszone  do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
3. Opłat można dokonywać w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 lub przelewem na konto w BSR O/Luborzyca numer: 64 8589 0006 0160 0000 1225 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
4. Miesięczna opłata za zajęcia ustalana zostaje z dołu na dany miesiąc na podstawie ilości i częstotliwości zajęć. Absencja uczestnika zajęć ma wpływ na wysokość opłat za korzystanie z zajęć.
5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.
6. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.7. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
8. Wysokość opłaty za zajęcia: plastyka, zumba kids, twórcza akademia malucha, cheerleaders, judo, kick – boxing, gitara, perkusja, skrzypce, podlega rabatowi 50% kwoty miesięcznej za każde dziecko uczęszczające na zajęcia z rodzin wielodzietnych. W indywidualnych przypadkach (np. matki samotnie wychowujące dzieci lub osoby wykluczone zawodowo) jest możliwość zwolnienia z opłat za udział dziecka w poszczególnych zajęciach.
9. W Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie wynajmu sali z Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.
III. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy miejscu i w ustalonych godzinach.
2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafika zajęć obowiązującego w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
IV. BEZPIECZEŃSTWO
1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz otrzymuje deklarację uczestnictwa na zajęciach.
2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
3. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania
– w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktorprowadzący zajęcia.
9. Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy
12. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia Sali czy pracowni, w której odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy
13. Zabrania się przebywania na terenie w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
14. Na terenie Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
15. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy/
V. UCZESTNICY MAŁOLETNI
1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
3. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.
4. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający niniejszego regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice i szkoła.
5. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.
6. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest o dokonaniu płatności w określonym terminie.
7. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.
VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.
2. Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy poza budynkiem:
a. w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, boisko… ), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna,
b. zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.
VII. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie
– Luborzycy jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęci.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy