PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CENTRUM KULTURY i PROMOCJI W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY W CZASIE EPIDEMII SARS-COVID-19
Informacje ogólne
1. Niniejszy dokument określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Centrum Kultury i Promocji w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące wszystkich pracowników, osoby korzystające z oferty CKiP i osoby przebywające w CKiP.
2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem COVID-19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje. Korzystajacy z oferty CKiP decydując się na udział zajęciach na terenie CKiP są świadomi takiego zagrożenia oraz ryzyka oraz mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać przyjętych w Instytucji procedur oraz dbać o zachowanie wszelkich środków ostrożności. Skorzystanie z oferty programowej CKiP jest jednoznaczne z akceptacją poniższych zasad i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
3. Z jakiejkolwiek formy zajęć na terenie Instytucji mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe bez objawów infekcji COVID-19. Z oferty nie mogą korzystać ani przebywać w obiektach CKiP osoby, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w CKiP na zajęciach instruktor może odmówić przyjęcia na zajęcia osoby, u której widać wyraźne objawy infekcji.
5. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego, który jest dostępny w pomieszczeniu instruktorów. Wszyscy uczestnicy zajęć i spektakli są świadomi, takiej możliwości.
6. W szczególności CKiP zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do obiektów osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych klientów i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem lub temperaturą pow. 38 stopniCelsjusza.
7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego tj.: Gmina Kocmyrzów – Luborzyca, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia u osób przebywających w CKiP objawów chorobowych.
8. Na terenie CKiP zapewnione jest pomieszczenie wyposażone w m.in. środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący zapewniające minimum 1,5 metra odległości od innych osób, w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – garderoba przy scenie.
9. Dyrektor zaleca wszystkim pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
10. Wszystkie osoby wchodzące na teren CKiP zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji wraz z instrukcjąich użycia umieszczone są bezpośrednio przy wejściach oraz w wyznaczonych punktach na terenie Instytucji.
11. W CKiP obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa – zarówno przez pracowników, jak i osoby korzystające z oferty CKiP. Wyjątkiem są przestrzenie biurowe (z zachowaniem odległości pomiędzy stanowiskami 1,5 metra) oraz zajęcia, na których zasłanianie ust i nosa uniemożliwia ich przeprowadzenie (np. lekcje gry na instrumentach dętych, lekcje śpiewu).
12. Osoby korzystające z oferty Instytucji powinni zachowywać dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni, wynoszący min. 1,5 m. 13. Wszelkie informacje o zasadach obowiązujących osoby przebywające w CKiP umieszczone są przy wejściu do budynku. Dodatkowo odpowiednie informacje i piktogramy określające liczbę osób w danym pomieszczeniu umieszczamy przy wejściu do poszczególnych przestrzeni i pomieszczeń.
14. Powierzchnia użytkowa dostępnych dla uczestników zajęć CKiP wynosi 192 metrów kwadratowych. Wobec tego w całym budynku CKiP może przebywać maksymalnie 25 osób (co najmniej 2,25 metrów kwadratowych na osobę). Dodatkowo na drzwiach każdego pomieszczenia umieszczamy informację o liczbie osób, które mogą przebywać w danym miejscu.
15. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. W kilku punktach w CKiP umieszczamy płyn do dezynfekcji. Schemat rozpieszczenia punktów do dezynfekcji przedstawiamy poniżej:
• przy wejściu – 1 punkt
• na piętrze – 1 punkt
• sala widowiskowa – 1 punkt.
16. Zachęcamy do zapisów na zajęcia telefonicznie oraz do płatności przelewem.
17. Wszystkie klamki w budynku są dezynfekowane co 3 godziny.
18. Osoby przebywające w CKiP obowiązane są do zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego z wyłączeniem dzieci do lat 13, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących lub osób które nie mogą poruszać się samodzielnie. Procedura komunikowania się z rodzicami w przypadku zajęć z dziećmi
1. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są zwrócić się do osób korzystających z zajęć lub ich rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
2. Pracownicy i istruktorzy ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.
3. Pracownicy i instruktorzy przekazują rodzicom numer telefonu do służący szybkiej komunikacji z instruktorami oraz rodzicami.
4. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców / opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z CKiP.
5. W uzasadnionych przypadkach CKiP zastrzega możliwość pomiaru temperatury przed wejściem do obiektu lub na poszczególne sale.
6. Po każdych zajęciach/spektaklu przez 30 minut sala jest intensywnie wietrzona przy pomocy wentylacji mechanicznej co zapewnia kilkukrotną pełną wymianę powietrza.
Zasady higieny i dezynfekcji pomieszczeń CKiP
1. Przy wejściu do budynku CKiP tworzy się stanowisko ze środkiem do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk przez osoby wchodzące do CKiP oraz instrukcją użycia.
2. Pracownicy CKiP oraz osoby korzystające z oferty Instytucji zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku.
3. Wszyscy pracownicy Instytucji i osoby korzystające z oferty instytucji powinni posiadać indywidualne środki ochrony osobistej tj. obowiązkowo – osłonę na usta i nos oraz fakultatywnie rękawiczki.
4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w widocznym miejscu znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz prawidłowego zdejmowania i nakładania maseczki.
5. Pracownicy Instytucji oraz osoby korzystające z oferty CKiP zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem.
6. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń w których odbywają się zajęcia, a także dezynfekowania co 3 godziny toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów.
7. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej.
8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczestnicy i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
.
Procedura postępowania na wypadek kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie wirusem
COVID-19
1. Do pracy w Instytucji mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną. To samo dotyczy osób korzystających z zajęć.
2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący)
pomieszczenie – garderoba przy scenie widowiskowej, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni przychodzić do
pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie tym powiadomić też
niezwłocznie dyrektora instytucji.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy.
5. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w Instytucji procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
7. Zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/ koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z
zakażonym.
Instrukcja dla pracowników i współpracowników CKiP prowadzących zajęcia
1. Wytyczne dla pracowników i współpracowników:
a) przed rozpoczęciem pracy, tu po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z
mydłem;
b) nosić w sytuacji kontaktu z klientem zewnętrznym, maseczkę, ewentualnie przyłbicę oraz
rękawice ochronne, regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków;
c) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5
metry);
d) regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy
umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu;
e) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką– jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
f) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
g) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po
zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak:
słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
h) regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy,
np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
i) unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość. 2. Pracownik z objawami jest izolowany w odrębnym pomieszczeniu albo odsyłany do domu i
niezwłocznie kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu lub sanepidem. O wyniku ustaleń
powiadamia bezpośredniego przełożonego.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy