Patriotyczny Konkurs Plastyczny

Konkurs plastyczny pod hasłem ,,KTO TY JESTEŚ…”

 

 

 Centrum Kultury i Promocji w Baranówce zaprasza wszystkie dzieci do udziału w  konkursie plastycznym pod hasłem „KTO TY JESTEŚ…”.

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów 102 rocznicy odzyskanie przez Polskę niepodległości i ma na celu krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Format prac A4. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne od 4 do 6 lat, dzieci od kl. I do III, dzieci od IV do VIII klasy. Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę. Prace należy sfotografować i zdjęcie przesłać na adres: e- mail ckip@ckip.pl Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, staranność i estetyka, wkład pracy, samodzielność wykonania pracy. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

Komisja Konkursowa wybierze spośród przesłanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.11.2020 r. na stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 

 Uwagi:

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Dyplomy i nagrody będą do odbioru w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników quizu “Niepodległościowego” organizowanego w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy  z siedzibą w Baranówce.

Od 25 maja 2018 r. zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci lub podopiecznych  jest Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy z siedzibą w Baranówce (dalej CKiP), Baranówka 6, 32-010 Luborzyca.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CKiP możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@ckip.pl 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji quizu “Niepodległościowego” przez:

 • przeprowadzenie wydarzenia LIVE na fanpage'u CKiP (platforma Facebook), zakres i sposób przetwarzania danych dokładnie opisujemy w Polityce Prywatności, zawsze dostępnej pod adresem: https://ckip.pl/polityka-prywatnosci-1.html.
 • Rejestracja odpowiedzi zostanie przeprowadzona za pomocą zewnętrznego narzędzia Kahoot! Szczegółowe zasady prywatności w tym zasady prywatności przetwarzania danych dzieci znajdują się tutaj: https://kahoot.com/privacy-policy/ 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku osób niepełnoletnich jest to zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Aktywny udział w quizie traktowany będzie jako  wyraźna, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące przy organizacji quizu oraz wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA).
 5. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące uprawnienia, które może zrealizować względem CKiP:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Więcej informacji znajdziesz na stronie ADO: https://ckip.pl/polityka-prywatnosci-1.html


Wprowadził: R.A.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy