Plan sytuacyjny na Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 2018

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
VIII DNI GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA
(24 czerwca 2018)
Regulamin sporządzono na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1160) postanawia się co następuje:
Rozdział I 
Zakres obowiązywania
§ 1
1. Wprowadza się „Regulamin imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej”, zwany dalej regulaminem, zorganizowanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, organizowanej przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy zwanej dalej imprezą.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym odzwierciedla postanowienia porządkowe regulujące:
1) wstęp osoby na teren imprezy;
2) obowiązki uczestnika imprezy;
3) zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować;
4) prawa uczestnika imprezy;
5) zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy.
4. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.
Rozdział II
Wstęp na imprezę
§ 2
1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu członków służby porządkowej oraz informacyjnej odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikator wydany przez organizatora imprezy
umieszczony w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Staży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów.
2. Odmawia się wstępu na teren imprezy osobie:
1) wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy;
2) wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową;
3) która nie poddaje się czynnościom realizowanym zgodnie z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przez pracowników służb podporządkowanej i informacyjnej organizatora imprezy, tj. w zakresie:
– legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
– przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
4) nie podporządkowuje się poleceniom porządkowych wydanym na podstawie regulaminów obiektu lub imprezy.
3. Weryfikacja osób wchodzących na imprezę pozostaje w kwestii organizatora imprezy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa oraz podległych mu pracowników służby porządkowej i informacyjnej – odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikatory wydane przez organizatora imprezy umieszczone w widocznym miejscu. Będą to opaski na nadgarstek w kolorze niebieskim i czerwonym rozdawane przez wpuszczających na teren imprezy pracowników ochrony oraz służby informacyjne.
§ 3
Na teren imprezy może wejść oraz następnie w niej uczestniczyć wyłącznie osoba, która ukończyła 13 lat oraz:
1) jest trzeźwa;
2) gdy nie ukończyła 13 roku życia – pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej;
3) posiada dokument tożsamości oraz identyfikator wydany przez organizatora;
4) nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie, a aktualny stan jej trzeźwości daje rękojmię poszanowania obowiązującego porządku prawnego;
5) nie narusza postanowień wynikających z regulaminu imprezy.
Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy
§ 4
1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
1) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora identyfikator umożliwiający wstęp na teren imprezy oraz dokument tożsamości;
2) przebywać w miejscach wyznaczonym przez organizatora;
3) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając przepisów Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych oraz postanowień wynikających z regulaminów obiektu oraz imprezy masowej;
4) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów. Ze względów bezpieczeństwa może być przy tym zobowiązany do określonego zachowania, w tym do niezwłocznego opuszczenia terenu imprezy.
Rozdział IV
Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować
§ 5
1. Zabrania się uczestnikom imprezy wnoszenia i posiadania na imprezie:
1) przedmiotów, które ze względu na swoją istotę lub użycie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia, np.:
– broń, w tym: palna, biała, pneumatyczna, gazowa i inna. Zakaz dotyczy także osób uprawnionych do posiadania broni, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji oraz innych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
– materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, np.: fajerwerków, kul świecących, raz oraz innych podobnie działających lub podobnie łatwo palnych przedmiotów,
– wskaźników laserowych, dronów;
– pojemników do rozpylania: substancji łzawiących, duszących, żrących lub farbujących,
– noży, maczet, siekier, kijów (w tym drzewców do flag i transparentów), pałek (w tym używanych w grach sportowych), prętów i innych przedmiotów wykonanych z metalu (w tym: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.), parasoli, butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału, itp.;
2) środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;
3) napojów alkoholowych, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w art. 8a Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
4) przedmiotów, które można wykorzystać do:
– zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienia lub utrudnienia jej identyfikacji z napędem mechanicznym.
– wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów.
2. Zabrania się uczestnikom imprezy:
1) używania przedmiotów, o których w punkcie 1;
2) rzucania przedmiotami;
3) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
4) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
5) zaśmiecania terenu imprezy masowej;
6) niszczenia infrastruktury imprezy lub obiektu;
7) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenie i wywieszanie haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
8) nawoływanie do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
9) spożywanie alkoholu, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w art. 8a Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
10) wnoszenia i używania środków odurzających lub psychotropowych;
11) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejścia oraz dróg ewakuacyjnych;
12) wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.
3. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
4. Zabrania się, bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
5. Odmawia się wstępu i przebywania na imprezie osobom, które:
1) nie posiadają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie imprezy lub dokumentu tożsamości;
2) nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgodnie z cyt. Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, w zakresie:
1. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej
2. legitymowania w celu ustalenia tożsamości
3. przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
3) nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu lub imprezy;
4) są pod widocznym działaniem :
1. alkoholu;
2. środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
5) nie ukończyły 13 roku życia – bez pełnoletniego opiekuna;
6) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej imprezy;
7) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie;
8) posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści prawem zabronione, w tym nawołujące do nienawiści rasowej religijnej lub innej;
9) są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym:
1. zakazu wstępu na imprezę masową;
2. zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych , wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
10) znajdują się w bazie danych prowadzonej przez policję na podstawie art. 37 pkt 2 cyt. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przekazanej do wykorzystania organizatorowi w ramach imprezy masowej.
5. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia imprezy masowej, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju, oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy.
Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy
§ 6
1. Uczestnik imprezy ma prawo:
1) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem.
3) do informacji o:
1. umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
2. udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
4) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
5) korzystać z pomocy medycznej;
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
1) zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
2) składania skarg.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 7
1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.
3. Organizator informuje, że uczestnik imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.
§ 8
1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji celem pociągnięcia do odpowiedzialności.
2. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym naruszenie jego dobrego wizerunku.
§ 9
Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do :
1. Dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.
2. Unieważnienia identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na stadion zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
§ 10
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Kodeksu Cywilnego.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy