Regulamin Wypożyczenia Namiotów

 

Regulamin Wypożyczenia Namiotów

 

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczenia namiotów wystawienniczych będących zasobem Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, zwanego dalej Centrum Kultury i Promocji

1.2 Wypożyczenie namiotów jest dostępne tylko dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów związanych z działalnością kulturalna, sportową lub rekreacyjną, zwanych dalej Wypożyczającymi.

1.3 Wypożyczenie namiotów odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz umowie użyczenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.4 Wypożyczający akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu w pełnym zakresie.

  1. Rezerwacja

2.1 Aby dokonać rezerwacji namiotu, należy skontaktować się z Centrum Kultury i Promocji pod numerem tel. 12-387-18-11 lub mailowo: maciej.kucharski@ckip.pl nie krócej niż 7 dni przed terminem wypożyczenia. W przypadku rezerwacji w terminie krótszym niż określony w zadaniu poprzedzającym Centrum Kultury i Promocji ma prawo odmówić wypożyczenia.

2.2 Wypożyczający ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego transportu, oraz załadunku namiotów we własnym zakresie.

2.3 Centrum Kultury i Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany, odmowy lub anulowania rezerwacji w przypadku, gdy w tym samym terminie odbędzie się wydarzenie gminne organizowane przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca lub Centrum Kultury i Promocji.

  1. Stan namiotu

3.1 Namiot jest wypożyczany w stanie sprawności (bez wad) i czystości.

3.2 Wypożyczający zobowiązany jest do zwrócenia namiotu w stanie, w jakim go otrzymał.

  1. Korzystanie z namiotu

4.1 Namiot może być używany wyłącznie do celów rekreacyjnych, wystawienniczych lub sportowych

4.2 Wypożyczający jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie namiotu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

4.3 Namiot nie może być używany do celów komercyjnych bez wcześniejszej zgody wypożyczającego.

4.4 Zabrania się palenia, używania otwartego ognia oraz korzystania z urządzeń grzewczych wewnątrz namiotu ( grill, podgrzewacze i inne podobnie działające urządzenia)

  1. Zakończenie umowy użyczenia

5.1 Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu namiotu w wyznaczonym terminie, nie później niż 3 dni po zakończonym wydarzeniu.

5.2 W przypadku opóźnienia zwrócenia namiotu, wypożyczający może być obciążony dodatkowymi opłatami.

5.3 Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu i wniesienia namiotów we własnym zakresie

  1. Odpowiedzialność

7.1 Centrum Kultury i Promocji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utraty wynikające z korzystania z wypożyczonego namiotu.

7.2 Wypożyczający ponosi zwykłe koszty utrzymania namiotu. Wypożyczający korzysta z namiotu na własne ryzyko i odpowiada za szkody spowodowane przez siebie lub osoby, którym powierzył namiot, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie namiotu będące następstwem prawidłowego używania.

7.3 Za uszkodzenia i braki w namiocie Wypożyczający ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność finansową. Koszty związane z naprawą lub wymianą namiotu ustala Centrum Kultury i Promocji i zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia namiotu wypożyczonego w przypadku, gdy uszkodzenia będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna.

7.2 Wynajmujący korzysta z namiotu na własne ryzyko i odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez siebie lub osoby mu towarzyszące.

  1. Postanowienia końcowe

8.1 Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy użyczenia namiotu.

8.2 Centrum Kultury i Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

8.3 Wszelkie spory wynikające z umowy użyczenia namiotu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

załącznik z regulaminem:

REGULAMIN NAMIOTY + UMOWA

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy