Zasady postępowania podczas pandemii COVID-19 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY

Dokument określa wytyczne co do zasad postępowania z osobami potencjalnie chorymi, przebywającymi na terenie CKiP oraz określa plan higieny w budynku.

Dokument  do pobrania tutaj plik PDF

Oświadczenie do pobrania tutaj plik PDF

Wytyczne Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczące zajęć (PDF) z 5 czerwca 2020 r.

Wytyczne Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczące zajęć (PDF) z 9 czerwca 2020 r.

 

Zasady postępowania podczas pandemii COVID-19 CENYRUM KULTURY I PROMOCJI W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY

 Niniejszy dokument określa wytyczne co do zasad postępowania z osobami potencjalnie chorymi, przebywającymi na terenie CKiP oraz określa plan higieny w budynku.

Dokument podlega nadzorowi i możliwe są jego zmiany, ze względu na dynamikę sytuacji.

Dyrektor CKiP wprowadza niniejsze zasady w trosce o możliwie najwyższe bezpieczeństwo osób i higieny budynku CKiP. 

 [1]

Źródła informacji

  1. Dokument bazuje na zaleceniach następujących instytucji:
    1. Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca – https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/
    2. http://gis.gov.pl – Główny Inspektor Sanitarny
    3. http://gov.pl – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 [2]

Zakres obowiązywania

  1. Opisane zasady mają zastosowanie do pracowników CkiP, instruktorów, osób wynajmujących, rodziców i opiekunów prawnych.
  2. Pracownicy CKiP zobowiązani są do zapoznania się,  przestrzegania i nadzorowania przestrzegania opisanych zasad. 

 [3]

Zasady ogólne

  1. Rodzice powinni wiedzieć że nie wolno przyprowadzać dziecka do Centrum Kultury i Promocji, gdy domownicy lub jeden z domowników jest objęty kwarantanną lub miały kontakt z osobą zakażona koronawirusem SARS-CoV-2.
  2. Rodzice powinni wiedzieć, że nie wolno przyprowadzać do Centrum Kultury i Promocji dzieci, które są chore tzn.: – wystąpiła gorączka lub stan podgorączkowy, – pojawił się kaszel, problemy z oddychaniem ( świszczący lub charczący oddech) – katar, – pojawiła się na skórze wysypka, rumień lub świąd, – wystąpiło zaczerwienienie śluzówek oka, ropna wydzielina, silne łzawienie – objawy żołądkowo-jelitowe tzn, biegunka, wymioty, bóle brzucha, brak apetytu.
  3. Jedynym odstępstwem od tych wytycznych mogą być objawy chorobowe wynikające z alergii dziecka, ale muszą one być potwierdzone zaświadczeniem od lekarza alergologa, które należy okazać opiekunowi grupy.

 [4]

 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PLACÓWKI

  1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Centrum Kultury i Promocji mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
  2. Dzieci przyprowadzane są tylko na tą godzinę o której zaczynają się zajęcia. Rodzic w bezpieczny sposób sygnalizuje przyprowadzenie dziecka do Centrum Kultury i Promocji. Z drzwi wejściowych do placówki dziecko odbierane jest przez instruktora. Po zdezynfekowaniu rąk oraz ewentualnym zmierzeniu temperatury. RODZICE NIE WCHODZĄ NA TEREN CENTRUM KULTURY I PROMOCJI!
  3. Do Centrum Kultury i Promocji  mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
  4. Dzieci do Centrum Kultury i Promocji są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.
  5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Centrum Kultury i Promocji.
  6. Dzieci do Centrum Kultury i Promocji nie przynoszą żadnych zabawek ,itp., jak również nie zabierają niczego z Centrum Kultury i Promocji ( kolorowanki, prace plastyczne).
  7. Procedura odbierania dziecka odbywa się z zachowaniem tych samych wytycznych.

 [5]

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

  1. Sala w której będą prowadzone zajęcia będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę.
  2. Prace porządkowe, związane z dezynfekcją powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników itd. , będą wykonywane podczas pobytu dziecka w Centrum Kultury i Promocji z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
  3. Opiekun prawny/rodzic kontaktuje się z instruktorami Centrum Kultury i Promocji tylko za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz telefonu.
  4. Przyprowadzano dzieci muszą być zdrowe – bez kataru – jeśli taki wystąpi instruktor zawiadamia rodzica, a dziecko zostaje umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odebrania dziecka z Centrum Kultury i Promocji.

 [6]

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U DZIECKA LUB INSTRUKTORA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W TYM ZACHOROWANIA NA COVID-19

  1. Każde dziecko wraz z rodzicem(opiekunem prawnym) przy przyprowadzeniu do Centrum Kultury i Promocji ma kontrolowaną temperaturę ciała, podwyższona temperatura ciała u dziecka powyżej 37,0 stopni Celsjusza dyskwalifikuje go do wejścia na teren Centrum Kultury i Promocji.
  2. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w placówce wystąpią objawy chorobowe, mogące świadczyć podejrzenie zakażeniem Covid 19, dziecko wraz z opiekunem (ubranym w środki ochrony osobistej tj maseczka chirurgiczna, przyłbica, fartuch ochronny, rękawiczki jednorazowe) udaje się do miejsca odizolowanego.
  3. Instruktor niezwłocznie informuje telefonicznie rodziców(opiekuna prawnego) o konieczności odebrania dziecka z Centrum Kultury i Promocji, informuje także dyrektora Centrum Kultury i Promocji o zaistniałym zdarzeniu. Po przybyciu rodziców zostaje im przekazane dziecko z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.
  4. Zdarzenie to będzie odnotowane a rodzice pisemnie potwierdzają odbiór dziecka.
  5. W przypadku gdy rodzic niezwłocznie nie odbierze dziecka chorego na wezwanie opiekuna, zostanie wezwana pomoc lekarska, a dziecko może zostać przewiezione do szpitala przez pogotowie ratunkowe.
  6. Pracownicy/instruktorzy Centrum Kultury i Promocji nie podają żadnych lekarstw przeciwgorączkowych, przeciwbólowych, jak i antybiotyków.
  7. Po odbiorze dziecka podejrzanego o chorobę, należy zdezynfekować miejsce ,w którym przebywało i przedmioty których dotykało.
  8. Instruktor, który przebywał z dzieckiem potencjalnie chorym , musi w bezpieczny sposób ściągnąć środki ochrony osobistej oraz dokładnie zdezynfekować ręce.
  9. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej u dziecka rodzice są zobowiązani poinformować dyrektora Centrum Kultury i Promocji o zachorowaniu dziecka.
  10. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka lub pracownika Centrum Kultury i Promocji należy izolować teren. Dyrektor powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną .

 

Wprowadził: R.A.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy